El passat 1 d’octubre es va constituir el Consell General del Consorci del Lluçanès es l’òrgan que assumeix la direcció superior i l’orientació i la fixació de les grans línies d’actuació del Consorci.

Està constituït per dues vocalies representants de cada ajuntament, quatre vocalies d’entitats, dues vocalies del Consell Comarcal d’Osona i una direcció tècnica que assisteix a les reunions amb veu però sense vot. Anteriorment també hi va haver representants de la Diputació de Barcelona.

El comitè executiu es l’òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci. En la constitució del consorci es va assignar el càrrec de la Presidència i les Vicepresidències. També hi  ha una vocalia per cada Ajuntament i dues per les entitats.

A més a més de la renovació dels càrrecs de president i vicepresidents, que l’ostenten persones noves a les respectives alcaldies, el Consell General del Consorci presenta una renovació de 16 membres, que representa un 47% de l’ens. Del total de 34 persones que conformen el Consell General, només 7 són dones i el dia de la constitució, de les quatre entitats representades, només n’hi va assistir una.

Segons Peraire, actual president, els nous càrrecs representen “la regeneració política que necessita el Consorci i l’empenta que se li donarà”, i preguntat per la presència de les entitats ha afirmat que “la voluntat de ser obert i participatiu es ferma, no només les entitats, sinó que les persones s’hi han de sentir partíceps”. També ha afirmat que la comunicació serà un àmbit a potenciar d’aquesta legislatura.

Per a la següent legislatura, els membres que constitueixen el Consell General del Consorci són els següents:

CONSELL GENERAL