En la taula que acompanya el text, publiquem les retribucions dels càrrecs electes del Lluçanès. Totes les dades són en brut i anuals, i es poden consultar als ajuntaments.

Sous Subvencionats
La majoria de sous d’alcaldes i regidors provenen de la subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya. Els ajuntaments del Lluçanès es van sumar a la convocatòria, que atorga compensacions econòmiques als alcaldes dels municipis de menys de 2.000 habitants. El decret va permetre tenir un sou fix als alcaldes, i defineix el sou en funció de la jornada laboral i el nombre d’habitants del municipi.
Segons el que estableix la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), en els municipis de menys de 1.000 habitants no hi pot haver cap càrrec electe en règim de dedicació exclusiva. Per aquest motiu, tots els pobles del Lluçanès rebran, el 75% d’aquesta compensació, excepte Prats, que excedeix els 2000 habitants, i Olost, on de moment no hi ha cap electe retribuït.
Tenint en compte la subvenció i les limitacions de la LRSAL, els municipis d’entre 501 i 2.000 habitants (Olost, Oristà, Sant Feliu, Sant Boi i Sant Bartomeu) poden rebre 1.094,10€ mensuals de la Generalitat. En pobles d’entre 101 i 500 habitants (Alpens, Lluçà, Merlès, Sant Martí i Perafita) la xifra mensual és de 774,92€ mensuals. I en els pobles amb menys de 100 habitants, com és el cas de Sant Agustí i Sobremunt 645,2 € al mes.

La dedicació i la retribució
Com dèiem, tots els alcaldes o regidors retribuïts declaren dedicar un 75% de la jornada.  A Perafita, on l’alcalde no pot accedir a la retribució,  són els regidors qui perceben el sou subvencionat per la Generalitat, cobrant 125€ mensuals cadascun.  A Sant Boi, com que l’alcalde està jubilat, és una regidora qui rep la compensació. I a Sobremunt els dos regidors que governen, es reparteixen el sou subvencionat segons dedicació; un 75% l’alcalde, i un 25% la regidora.
Alpens i Oristà són els únics pobles on els plens van aprovar un sou superior al subvencionat per la Generalitat. En el cas de les compensacions per ple, com observem a la taula, és molt variable. Cal dir que els càrrecs electes que perceben un sou mensual no reben aquestes compensacions.
A Prats, on no reben cap subvenció perquè excedeix els 2000 habitants,  les retribucions van ser aprovades per ple. Isaac Peraire rep una retribució per una dedicació del 30%, Montse Juvanteny hi dedica un 70% de la jornada, i Glòria Borralleras, un 25%.

El Consorci i el CCOsona
Els càrrecs polítics del Consorci del Lluçanès no perceben cap sou per la feina en aquest ens. En el cas del Consell Comarcal d’Osona, Josep Mª Freixanet, alcalde d’Olost, percep 18.000€ anuals per una dedicació del 33% en la vicepresidència tercera. La regidora pradenca Montse Juvanteny percebrà 12.000€ anuals per una dedicació del 22% a la conselleria de Joventut, Cultura i Dona. La mateixa quantitat va ser assignada a Josep Mª Masramon, però no l’ha percebut perquè està jubilat. Tal com expliquen, aquesta xifra inclou els desplaçaments a les reunions comarcals.

Dades públiques
Abans de trucar als ajuntaments hem fet una recerca a les webs municipals. Les úniques que permeten accedir a l’acta dels plens són les de Prats de Lluçanès i Sobremunt. Oristà, Lluçà i Sant Boi també pengen informació municipal, com anuncis i edictes, i n’hem pogut obtenir alguna informació. Però a les webs de la resta de consistoris no hi ha cap dada.
En comparació amb fa 4 anys, trucar als ajuntament de la comarca i demanar pel sou de l’alcalde ha estat una feina àgil. La majoria han respost ràpidament i sense embuts, normalitzant la comunicació de dades públiques. L’únic que s’ha negat a dir la xifra és l’actual alcalde de Merlès, Josep Costa. De totes maneres, com que és una dada pública l’hem pogut localitzar a l’ajuntament, mirant l’acta d’un ple celebrat al juny.

Captura de pantalla 2015-11-09 12.57.14